ZAZDĚNÍ TREZORU NEBO SEJFU

 

NÁVOD NA INSTALACI STĚNOVÝCH TREZORŮ A STĚNOVÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK

Aby byly splněny podmínky bezpečnosti a záruky, je nutné při zazdíváni dodržet následující pokyny:

Samotné zazdívání doporučujeme provádět bez dveří (je-li to možné), které vysadíte při otevřeném stavu na 90 stupňů směrem nahoru. Vysazení provádějte opatrně, aby nedošlo k poškození barvy. U bezpečnostní třídy II. doporučujeme, aby vysazení dveří trezorů prováděly 2 osoby. U venkovních pantů pozor na distanční podložky!

1. Pro splnění bezpečnostní třídy výrobku, musí být trezor zazděn tak, aby byl ze všech stran včetně zadní stěny chráněn betonovou vrstvou, jejíž tloušťka musí být pro:

- I.a II.bezpečnostní třídu dle ČSN EN 1143-1minimálně 100 mm (viz. obrázek)

- třídu S1,S2 a Z2 dle ČSN 916012 minimálně 60 mm

2. Před zabetonováním je NUTNÉ z venkovní strany trezoru (sejfu) důkladně UTĚSNIT silikonovým tmelem všechny spoje plechů včetně krytek závor a postranních lišt. Při nedodržení tohoto pokynu dojde k proniknutí vlhkosti (případně vody) z betonové směsi do trezoru a následně k poškození povrchové úpravy výrobku (odlupování barvy, koroze), nebo k poškození správné funkce zámkových systémů.

PROTO POUŽIJTE ZÁSÁDNĚ SUCHOU (HUSTOU) BETONOVOU SMĚS!

3. Dále před betonováním rozepřete stěny proti vychýlení dovnitř!

4. Betonovou vrstvu doporučujeme proložit ocelovou armaturou (zejména v bezpečnostní třídě II). Trezor musí být zazděn v linii se zdí, nesmí přesahovat. Použijte kvalitní beton o minimální pevnosti 30 MPa.

5. Pokud budete instalovat výrobek s dveřmi, po zabetonováni trezor otevřete a ponechejte po dobu min. 21 dnů otevřen z důvodu odvětrání vlhkosti z betonové směsi.

6. Pokud je trezor zabudován do zdi mezi dvě místa s rozdílem teplot (venkovní zeď), je nutné trezor izolovat vhodnými izolačními materiály tak, aby kolem trezoru zůstala doporučená tloušťka betonové směsi. Předejde se tak vytvoření rosného bodu uvnitř trezoru.

7. Pokud je trezor osazen elektronickým zámkem a dveře nebudou vysazeny, NESMÍ SE NA TREZORU SVAŘOVAT! Dojde ke zničení zámku (dveře trezoru je nutné vysadit).

 

NÁVOD:

Zazdeni_trezoru.jpeg

 1. Pomocí bouracího kladiva nebo sekacího kladiva nejdříve vysekejte otvor který bude min o 20cm širší a vyšší než je čelní část trezoru a o 10cm hlubší než je jeho hloubka

2. Přední stranu trezoru zakryjte hrubou fólií, aby se během betonování nepoškodila.

3. Trezor ve vytvořeném otvoru nadzdvihněte a vyrovnejte jej s pmocí dřevěných hranolů tak, aby stál vodorovně a byl vepředu v jedné rovině se stěnou.

4. Zkontrolujte zda-li je po všech stranách trezoru alespoň 10cm místa.

5. Smíchejte si beton z hotové směsi potěrového betonu a cementu v poměru 8:1. Beton by měl být vlhký přibližně jako hlína, aby příliš rychle nevysychal. Před zabetonováním trezoru důkladně navlhčete zdivo, aby z betonu neodvádělo vodu.

6. Úzkou kelňou naneste beton do dutin. Nejdříve pod trezorem zezadu dopředu a poté v jednotlivých vrstvách za trezorem a po obou jeho stranách.

7. Každou vrstvu betonu utlačte koncem dlouhé násady od kladiva a nebo hrubší tyčí.

8. Před otevřením trezoru počkejte minimálně dva dny, v nejlepším případě alespoň týden než beton pořádně nevytvrdne. Potom trezor otevřete, utřete jej uvnitř a nechejte jej ještě dva dny stát otevřený, dokud nezmizí poslední zbytky kondenzované vlhkosti.

 

 

NÁVOD NA INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU TREZORŮ ZABUDOVANÝCH DO PODLAHY

A. Instalace

Trezor s úpravou do podlahy je dodáván ve stejném konstrukčním provedení jako standardní stěnový terzor, to znamená, že instalace by měla být stejná jako v návodu s tím rozdílem, že je nutno klást důraz na další parametry:

1. Před zabudováním proveďte důkladné utěsnění všech spár na trezoru pomocí silikonu.

2. Proveďte důkladně izolaci proti vlhkosti (tvoření rosného bodu) a proti spodní vodě pomocí stavebně izolačních materiálů.

3. Při instalaci důkladně dbejte na to, aby z podlahy nestékala voda do trezoru, např. při mytí podlahy, havárii vody ad. Doporučujeme podlahu “vyspádovat” na opačnou stranu než je zabudovaný trezor.

4. Dbejte při instalaci na to, aby byl beton důkladně spojen s okolním zdivem nebo podlahou.

B. Obsluha

1. Odstraňte vrchní kryt trezoru.

2. Odemkněte, jednou rukou zvedeněte dveře trezoru pomocí madla a druhou rukou zajistěte zapadnutí táhla do blokovacího mechanismu, který zajistí dveře proti pádu.

3. Při otevřených dveřích a manipulaci v trezoru dbejte na to, aby nedošlo k nechtěnému vyskočení blokovacího táhla - mohlo by dojít k úrazu rukou.

4. Při zavření trezoru pootevřete jednou rukou dveře trezoru, druhou rukou odjistěte západku blokovacího táhla a dveře opatrně spusťe do zavřeného stavu.

5. Zamkněte a instalujte kryt.

C. Údržba

Po celou dobu životnosti trezoru je třeba dbát, aby nedocházelo k pronikání smetí a prachu do zámku trezoru. Vždy je třeba mít nainstalovaný kryt. V ostatním se řiďte návodem na údržbu uvedeném v Uživatelském manuálu.

 

UPOZORNĚNÍ!

PRODEJCE ANI VÝROBCE NERUČÍ ZA ŠKODY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU NEDODRŽENÍ NÁVODU K ZAZDĚ-NÍ A ANI ZA POŠKOZENÍ DOKUMENTŮ VLHKOSTÍ V PŘÍPADĚ VZNIKU ROSNÉHO BODU. NA ZÁVADY VZNIKLÉ NEDODRŽENÍM VÝŠE UVEDENÝCH POKYNŮ SE ZÁRUKA NEVZTAHUJE!